Praha, Karluv most 

Praha, Karluv most 


© Branislav Kobar 2012+