Praha, Malostranska veza Karlovho mostu

Praha, Malostranska veza Karlovho mostu


© Branislav Kobar 2012+