Praha, Socha Karla IV

Praha, Socha Karla IV


© Branislav Kobar 2012+